Voorwaarden

QUAD VERHUUR RENESSE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Verhuurder: A.S.C.A. Plank-Netten h/o Handelsonderneming Sandra Plank te Renesse.  Quad Verhuur Renesse maakt hier deel van uit.

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen en/of voertuig(en) huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Indien een rechtspersoon de huurovereenkomst aangaat, wordt de berijder van de quad/scooter, degene die zijn legitimatie heeft overgelegd, mede als huurder aangemerkt.

 Huurtarief en borg

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Huurtarief is inclusief helm, onbeperkte kilometers en W.A. verzekering.
 3. Huurder dient de huurprijs volledig vóór of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, inclusief een contante borgsom per quad/scooter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Betalingen kunnen enkel contant of met pinbetaling geschieden.
 4. Terugbetaling van de borgsom geschiedt nadat de quad(s)/scooter(s) geheel onbeschadigd en geheel intact weer ter beschikking is/zijn gesteld aan Quad Verhuur Renesse. De som van alle betaalde borg (in geval van huur van meer dan één quad/scooter) kan indien nodig, worden aangewend voor de schade aan één quad/scooter. Verhuurder komt ter zake de uitvoering van deze overeenkomst een beroep op verrekening toe.

Afhalen / inleveren

 1. Huurder is gehouden de quad/scooter te retourneren op de op de huurovereenkomst vermelde retourtijd, retourdatum en retourplaats in de staat waarin deze is ontvangen (met uitzondering van slijtage ten gevolge van normaal gebruik) met alle bij de quad/scooter verstrekte documenten, sleutels, accessoires, sloten en helmen.
 2. De quad/scooter dient door huurder onder openingstijden te worden opgehaald en weer te worden ingeleverd. Onze openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur.
 3. Indien de quad/scooter na de afgesproken tijd, vermeld op de huurovereenkomst, wordt geretourneerd volgt afrekening naar extra gereden tijd.

Legitimatieplicht

Bij het ophalen dient de huurder/bestuurder een dubbele legitimatie te overleggen, dus zowel (bromfiets)rijbewijs als paspoort/id-kaart. Verhuurder behoudt zich het recht voor hier een fotokopie van achter te houden in geval van schade aan derden.

Weigeringsrechtverhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst niet aan te gaan of nadat de overeenkomst is gesloten éénzijdig te annuleren zonder dat verhuurder tot schadevergoeding verplicht kan worden.

Brandstof

 1. T/m 3 uur huren is inclusief brandstof. Vanaf 4 uur huren of meer wordt de quad/scooter met een volle tank afgeleverd, en dient met een volle tank weer te worden ingeleverd. Mocht dit niet gebeuren dan wordt naast de brandstofkosten € 7,50 aan behandelingskosten in rekening gebracht.
 2. Huurder is verplicht de quad/scooter af te tanken met de geschikte brandstof zijnde Euro 98/E5. Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het tanken van ongeschikte brandstof.

 Reservering

Huurder kan een quad/scooter, of meerdere quads/scooters, reserveren, mits deze een bedrag gelijk aan 100% van het huurbedrag contant of via overboeking aan de verhuurder heeft voldaan. Bij reservering dient de huurder aan te geven welke en voor welke periode hij/zij een quad/scooter, of meerdere quads/scooters, wenst te huren.

Annulering

Het is niet mogelijk om reeds gereserveerde quads/scooters te annuleren. Voor een wijziging kunt u contact met ons opnemen.

Gebruik

 1. De huurder mag de quad/scooter besturen indien deze in het bezit is van een geldig (brommer)rijbewijs en een minimale leeftijd heeft van 16 jaar.
 2. Met het voertuig mag over de openbare weg worden gereden (verhard). Echter is het verboden dat er mee wordt gecrosst. Het is verboden om met de quad/scooter over de auto(snel)weg te rijden.
 3. De huurder is verplicht om de geldende wettelijke eisen en verkeersregels voor een brom- of snorfiets na te leven. Dit betekent dus ook dat te allen tijde een helm wordt gedragen wanneer er met een quad of bromscooter wordt gereden. Dit geldt tevens voor een eventuele passagier.
 4. Het is huurder niet toegestaan de quad/scooter te (laten) gebruiken door een bestuurder die niet als huurder op de huurovereenkomst is genoemd. Doet huurder dit wel dan is deze aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en alle anderen die de quad/scooter gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook indien dit handelen resp. nalaten niet de instemming van huurder had.
 5. Het is niet toegestaan de quad/scooter te gebruiken voor het aanduwen of trekken van enig voertuig.
 6. Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen op de quad/scooter plaats te nemen. Wanneer een passagier voor de quad/scooter niet is aangemeld, is een tweede persoon niet toegestaan. Het alsdan met een tweede persoon de quad/scooter berijden leidt tot schadeplichtigheid. Naast het recht op schadevergoeding is in een dergelijk geval een boete verschuldigd van € 25,00 per uur over de gehele periode dat de quad/scooter wordt gehuurd.
 7. Het is niet toegestaan de quad/scooter te besturen met drugs, alcohol of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 8. Huurder dient zorgvuldig met de quad/scooter om te gaan. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeers- en overige wetgeving met de quad/scooter, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.
 9. Huurder dient de quad/scooter bij niet-gebruik daarvan deugdelijk van het bijgeleverde extra slot te voorzien dat zich bevind in de ruimte onder het zadel.
 10. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de quad/scooter voordoet, dient huurder dit direct telefonisch te melden aan verhuurder. Verhuurder zorgt er dan voor dat huurder ter plekke over een vervangende quad/scooter kan beschikken. Is er geen vervangende quad/scooter beschikbaar dan heeft huurder recht op teruggave van dat deel van de huur, dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de quad/scooter. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te (laten) voeren aan de quad/scooter, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 11. Indien de quad/scooter eerder wordt teruggebracht dan het overeengekomen tijdstip vindt er geen teruggave van een gedeelte van de huursom plaats.

Verzekering  

 1. Verhuurder heeft voor de quad(s)/scooter(s) een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) afgesloten. Voor zover sprake is van een eigen risico, komt deze volledig ten laste van de huurder. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er voor de quad/scooter géén andere verzekeringen zijn afgesloten, zoals voor schade aan, of diefstal van de quad/scooter en/of toebehoren. Iedere bestuurder afzonderlijk van een quad/scooter dient zelf voor een ongevallenverzekering zorg te dragen. De WA-verzekering kent een eigen risisco van € 175,-. Dit eigen risico komt voor rekening van de huurder en is niet afkoopbaar. In geval van cascoschade of in elk geval dat de verzekering geen uitkering geeft, komt de geleden schade geheel voor rekening van huurder.

Verlies en diefstal

 1. Bij verlies of diefstal van de quad/scooter, slot(en), sleutels, helm(en), onderdelen tijdens de huurperiode is de huurder van de quad/scooter aansprakelijk voor alle schade die Quad Verhuur Renesse hierdoor lijdt. Betreffende schade zal met de borg worden verrekend en mocht deze niet toereikend zijn verder op de huurder worden verhaald.
 2. Bij verlies of diefstal van de contact en/of slotensleutels wordt er € 75,- in rekening gebracht. Dit bedrag zal met de borgsom worden verrekend.
 3. Bij verlies/diefstal of enige schade aan een helm wordt er € 75,- in rekening gebracht. Dit bedrag zal met de borgsom worden verrekend.
 4. Bij vermoedelijke diefstal van de quad/scooter of het opzettelijk toebrengen van schade door de huurder, doen wij aangifte bij de politie.

Schade en boetes

 1. Verhuurder heeft het recht de quad/scooter en toebehoren bij teruggave te inspecteren op nieuwe schade. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode aan de quad/scooter of toebehoren mocht zijn toegebracht en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder of derden en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt. De schade zal met de borg worden verrekend en mocht deze niet toereikend zijn verder op huurder worden verhaald. De huurder/bestuurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervangen, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de quad/scooter contant aan verhuurder voldoen. Dit laat onverlet dat de huurder alle zorgvuldigheid in acht zal nemen om de schade tot een minimum te beperken. Verhuurder heeft het recht de hoogte van de ontstane schade zelf vast te stellen. Huurder heeft de mogelijkheid tegenbewijs te leveren.
 2. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of bestuurder van de quad/scooter en opgetreden met betrekking tot de quad/scooter en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en indien nodig door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.
 3. Huurder is verplicht bij ieder ongeval verhuurder onmiddelijk op de hoogte te stellen; indien nodig de politie te waarschuwen; een schadeformulier terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de bij het ongeval betrokken personen en getuigen, alsmede de gegevens te noteren en eventueel foto’s te maken; zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm dan ook; de quad/scooter niet achter te laten.
 4. Bij diefstal en bij het total loss verklaard worden van de quad/scooter ten gevolge van het handelen en nalaten van de huurder/bestuurder is de huurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van de quad/scooter te betalen aan verhuurder.
 5. Huurder is gehouden de gehele schade te vergoeden, gevolgschade daaronder begrepen, indien het schade veroorzakend feit verband houdt met gebruik van alcohol of verdovende middelen, verwijtbaar onzorgvuldig handelen / besturen van het voertuig dan wel besturen van het voertuig zonder geldig rijbewijs of in geval van extreme vernieling c.q. vervuiling. In het bijzonder is huurder aansprakelijk indien WA-schade niet binnen 48 uur door middel van een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier zijn gemeld.
 6. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade en/of letsel ten gevolge van het gebruik van de quad/scooter aan rijder(s), passagier(s) of derden, waarvoor verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld en waarvoor door de WA-verzekering van de verhuurder geen dekking wordt gegeven behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.
 7. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake alle boetes, transacties, administratieve sancties en dergelijke die aan de verhuurder kunnen en mochten worden opgelegd terzake van door huurder en/of bestuurder en/of bijrijder gepleegde misdrijven en overtredingen en/of al dan niet door ondeskundig gebruik. In de verhouding tot verhuurder draagt huurder voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties het volledige risico en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Voorafgaand aan de huur zal de huurder en de passagier tekenen dat hij bovenstaande algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Buiten deze algemene voorwaarden hebben wij nog onze standaard voorwaarden waarvan het zeer van belang is dat u deze leest alvorens u met de quads/scooters vertrekt. Deze staan ter plaatse op onze balie om te lezen of u kunt ze op aanvraag gemaild krijgen.